RODO

Mając na uwadze przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że dane osobowe Państwa oraz Państwa Dzieci przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f, na podstawie i w związku z zawartą umową w zakresie opieki nad dziećmi, a celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie możliwość realizowania obowiązków wynikających z zawartej umowy. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji jest wymogiem związanym z realizacją obowiązków Stron określonych w/w umową, jak również wymogiem ustawowym (przy dokonywaniu czynności związanych z wykonaniem umowy oraz wystawianiem faktur/rachunków). Jako Administrator danych osobowych informujemy jednocześnie, że podanie danych osobowych w zakresie niewystarczającym lub brak podania w/w danych osobowych uniemożliwia realizację postanowień umowy i może spowodować jej rozwiązanie. Mimo powyższego podanie przez Państwa i Państwa dzieci danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich wykorzystanie i przetwarzanie może zostać w każdej chwili cofnięta. Państwo oraz Państwa Dzieci macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Macie także prawo do ograniczenia zgody na przenoszenie danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Przysługuje Wam również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Dane osobowe powierzone przez Państwa oraz Państwa Dzieci będą przechowywane i przetwarzane przez cały okres związany z realizacją umowy oraz przez okres 6 lat po zakończeniu tej umowy, w tym celem realizacji ewentualnych roszczeń podatkowych i cywilnych oraz wynikających z praw, o których mowa w Kodeksie Cywilnym. Dane osobowe Państwo oraz Państwa Dzieci będziemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, w tym podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne, projektowe, geodezyjne, cateringowe oraz inne powiązane z opieką nad dziećmi o których mowa w umowie.